Naslovna

OBAVJEŠTENJE
(obaveza prijave izbornog programa - školska 2017/18. godina)

Obavještavamo studente svih godina studija prvog ciklusa da prijavu izbornog programa za školsku 2017/18. godinu moraju dostaviti najkasnije do 16. novembra 2017. godine. Obaveza prijave izbornog programa odnosi se i na studente koji obnavljaju godinu, a koji nisu ispunili izborni program iz godine koju obnavljaju.

Prijava izbornog programa podnosi se Studentskoj službi Panevropskog univerziteta na propisanom obrascu ili putem putem elektronske prijave.

Nastavni plan izbornog programa i raspored izbornog programa za školsku 2017/18 godinu objavljeni su na oglasnoj ploči i na WEB stranici Panevropskog univerziteta.

Kompletna dokumentacija koja se odnosi na izborni program za školsku 2017/18. godinu može da se preuzme u pisanom obliku u studentskoj službi ili sa linka izborni-program.zip

  1. Prijava izbornog programa u školskoj 2017/18. godinu (elektronski obrazac):
  2. Prijava izbornog programa u školskoj 2017/18. godinu (papirni obrazac):
  3. Izvjestaj o učescu u stručnom ili naučno-istraživačkom projektu (obrazac):
  4. Izvještaj o obavljenoj stručnoj/radnoj, kliničkoj i laboratorijskoj praksi (obrazac):
  5. Dnevnik rada o obavljenoj stručnoj radnoj kliničkoj i laboratorijskoj praksi (obrazac):
  6. Nastavni plan izvornog izbornog programa za školsku 2017/18. godinu

Studenti su dužni da prijave izborni program za školsku 2017/18 godinu do 16.11.2017. godine kako bi nadležne službe mogle da na vrijeme formiraju nastavne grupe i pripreme dnevnike rada, te kako bi se mogli planirati ostali resursi vezani za nastavni proces izbornog programa.
Studentima koji ne prijave izborni program do navedenog roka naplačivat će se Naknada za prijavljivanje izbornog programa za šk. 2017/18. godinu u iznosu 30,00 KM. Studenti koji izborni program prijave do 16. novembra tekuće školske godine oslobođeni su plaćanje navedene naknade, kao i studenti koji prelaze tokom školske godine sa drugih visokoškolskih ustanova.

O b r a z l o ž e n j e

Student je dužan da u studijskom programu u toku školske godine ostvari minimalno 60 ECTS kredit-bodova i to iz obaveznog studijskog programa i iz izvora predviđenih za izborni program. Sadržaj svog izbornog programa student planira samostalno u obimu predviđenim nastavnim planom studijskog programa kojeg je upisao.

Na 131. sjednici Senata Panevropskog univerziteta održanoj 29.09.2017. godine usvojen je Nastavni plan izbornog programa za školsku 2017/18 godinu u okviru kojeg je usvojen kalendar izbornog programa u kojem je definisana obaveza studenata da najkasnije do 16. novembra 2017. godine moraju na propisanom štampanom ili elektronskom obrascu da prijave način izvršavanja obaveza po osnovu izbornog programa odn. izborne predmete koje su odabrali.

Naknada za prijavu izbornog programa za šk. 2017/18. godinu za studente koji ne ispune ovu obavezu do propisanog datuma normirana je Pravilima o visini naknada za studiranje i cijeni usluga na Panevropskom univerzitetu.

Za sve informacije možete se obratiti koordinatoru za osiguranje kvaliteta, Živani Kljajić, lično (kabinet kod Centra za vođenje karijere), ili putem telefona 051/247-972.

Da biste saznali više, posjetite stranicu "Obrazloženje i uputstvo"...

Prijavi se na surveys.apeiron-uni.eu RSS